ENERJİ KİMLİK BELGESİ KANUN

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU NEDİR?

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU NEDİR?

Enerji Kimlik Belgesi kanun uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Aksi takdirde, yapı kullanma izin belgesi kanunen verilmemektedir.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.

Bizi sosyal medyadan da takip ederek enerji kimlik belgesi 2021 fırsatlarını yakalayabilirsiniz. Takip için Tıklayınız.

Kanun Numarası : 5627  Kabul Tarihi : 18/4/2007
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46

Önem arzeden yerler burada paylaşılmıştır. İlgili kanuna ulaşmak için buraya tıklayınız.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim, Bilinçlendirme ve Uygulamalar

MADDE 7 Uygulamalar

d) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmeliğe göre hazırlanan yapı projeleri kapsamında enerji kimlik belgesi düzenlenir. Enerji kimlik belgesinde binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgiler asgarî olarak bulundurulur. Belgede bulundurulması gereken diğer bilgiler ile belgenin yenilenmesine ve mevcut binalar da dâhil olmak üzere uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlık ile müştereken hazırlanarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir. Mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olan binalar için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İdarî Yaptırımlar ve Çeşitli Hükümler

İdarî yaptırımlar ve uygulama

MADDE 10

(a) (8) Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde, aykırılığın giderilmesi için ihtar edilir. Aykırılığın otuz gün içerisinde giderilmemesi halinde; endüstriyel işletmeye, bina sahibine veya bina yönetimine yirmibin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

28 Aralık 2018 tarihli resmi gazetede idari para cezası 55808 TL olarak güncellenmiştir. Buradan ilgili resmi tebliğe ulaşabilirsiniz.

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİNE GÖRE

2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN

TEBLİĞ (SIRA NUMARASI: 2019/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2018 yılı yeniden değerleme oranı olan %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) oranında artırılarak 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi uygulanacaktır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2 – (1) 18/1/2018 tarihli ve 30305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2018 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2018/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji Kimlik Belgesi Yasal Mevzuat

Kanun

Yönetmelik

Tebliğ

Strateji Belgesi

Whatsapp Hattı